Search Stories

Search Events

الوجبة المصرية الخفيفة والشهية واللذيذة
Footwear
Contest

ਫੋਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿਧ ਜੁੱਤੀ Richa Yadav/Flickr

ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

ਪੰਜਾਬੀ ਜੱ ੁਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖਤੇ ਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ

ਪਿਸੱਧ ਜੱ ੁਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਰੰਪਿਰਕ ਜੱ ੁਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਮਲੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਡੇ ਮਾਰਕ ਹਨ ਿਜੱਥ* ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸਨੰ ੂ

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸ ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼ਾਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤ ੇ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹਨ ਜੱਤੁ ੀਆ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਜਨੰ ੂਨ ਹੈ । ਉਹ

ਸ ੁਨਿਹਰੇ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜੁਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਕਸਮ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਲਈ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇ ਹਨ । ਅਿਜਹੀਆ ਂਅਲੱ ਗ ਅਲੱ ਗ ਜਤੁ ੀਆ ਂਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਨੰ ੂ ਕਬੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਜੱਤੁ ੇ ਉਦਯੋਗ ਨੰ ੂ

ਇਹ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਹਸਤਿਸ਼ਲਪਕਲਾ ਵਾਲੀ ਜੱ ੁਤੀ ਪਡ0 ੂ ਲੋਕ ਦ ੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਸੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਿਕ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਅਸਲੀ ਸ ੋਨ3 ਅਤੇ ਚਦੀ

ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਆਪਣੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਪੀਲ ਨਲ਼ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤੀਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਆਹ ਸਮਾਰਹੋ ਅਧੂਰਾ ਸਮਿਝਆ ਜਦਾ ਜਦ* ਤੱਕ ਿਕ ਿਕਸ ੇ ਿਵਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱ ੁਤੀ ਨੰ ੂ

ਪਾਇਆ ਨਹ8 ਜਦਾ , ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸ ਿਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਨ9ਖੜਵ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਮਲੋਟ ਦੀ

ਇਹ ਅੰਨੂਠੀ ਜੱ ੁਤੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੱ ੁਕਰ ਅਤੇ ਕੋਨ3 ਤੱਕ ਪਹੰ ੁਚ ਜਦੀ ਹ।ੈ

ਮਲੋਟ ਘਰ ਆਧਾਿਰਤ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਿਕਆਂ ਜ

ਿਤਓਹਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਿਪਆਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆ ਂਜ ਿਰਸ਼ਤਦੇ ਾਰ ਲਈ ਜੱਤੁ ੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੇਰੇ

ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆ>ਦੇ ਹਨ ।

ਸਮਾਜ ਦ ੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੱਤੁ ੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਤ ੀਭਾ ਇੱਕ

ਪੀੜ?ੀ ਵਲ* ਦੱ ੂਜੇ ਪੀੜੀ ਤੱਕ ਗੁਜਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌ ਜੁਆਨ ਪੀੜੀ ਇਸ ਧੰਦ ੇ ਨੰ ੂ

ਆਪਣਾ ਨਹ8 ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਸਹੀ ਅਰਥ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਿਮਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਿਜਆਦਾ ਸਮ

ਅਤੇ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ?ਾ ਇਹ ਵੀ ਹ ੈ ਿਕ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਮੱ ੁਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦ ੇ ਅਨੁਸ ਾਰ ਨਹ8 ਿਮਲਦਾ ਜੋ ਨੌ ਜਵਾਨ ਨੰ ੂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਤ*

ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ।

ਿਚੱਤਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂਜਤੁੀਆਂਪਰੰਪਿਰਕ ਸਟੂ ਨਾਲ ਿਵੇਮਿੌਕਆਂਅਤੇਿਵਆਹ­ਾਦੀਆਂਤੇ ਪ ਾ ਈ ਆ ਂਜ ਦ ੀ ਆ ਂਹ ਨ ਜ ਨ ਪ ੀ ਤ


ਹਰਮੀਤ ਸੰਧ Vox Orbis, 2015

पंजाबी समुदाय में सबसे लोकप्रिय जूते
Footwear

चित्र: परम्परिक जुत्ती जो रंगों एवं महीन एम्ब्रॉयडरी से सुसज्जित होती है Richa Yadav/Flickr

हरमीत संधु 

पंजाबी जुत्ती विशेष रूप से पंजाबी समुदाय और उत्तर भारतीय क्षेत्रों एवं  आसपास के इलाकों में  प्रसिद्ध जूता है। यह पारंपरिक जूते  मेरे शहर मलोट का  एक ट्रेडमार्क हैं  जहां से विशेष रूप से इसे पंजाबी प्रवासी भारतीयों के लिए दुनिया भर में निर्यात

शाही परिवारों एवं अमीर पंजाबियों में परंपरागत रूप से  इन जूतों का विशेष जनून है । वह  सुनहरे धागे और रंगीन मोती से बनी जुत्ती के विभिन्न प्रकार  पहनने के लिए एवं तोहफे के लिए इस्तेमाल करते हैं  । ऐसे प्रकार  आज भी लोकप्रिय हैंऔर आधुनिक जूते उद्योग को कठिन मुकाबला दे रहें  हैं

हस्तशिल्प जुत्ती ग्रामीण लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है और यहां तक कि धीरे-धीरे असली सोने और चांदी के धागे  की कढ़ाई अपनी आकर्षक अपील से  फैशन का प्रतीक बनती जा रही  है।

 कोई भी पंजाबी शादी समारोह अधूरा समझा जाता जब  तक कि किसी शादी समारोह में पंजाबी जुत्ती को पहना नहीं जाता , यह लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है यही कारण है कि मेरे शहर मलोट का यह अन्नोठा जूता   विदेश में एवं पंजाब के हर नुक्कड़ और कोने तक पहुँच जाता है

मलोट घर आधारित दुकानों की एक बड़ी संख्या होने का दावा करता है। लोग विशेष रूप से विशेष अवसरों या त्योहारों पर एक प्यार की निशानी के रूप में अपने बच्चों या रिश्तेदारों के लिए जुत्ती  की खरीद के लिए मेरे शहर में आते हैं ।

समाज के गरीब वर्ग से ताल्लुक रखने वाला समुदाय जूते  बनाने के काम में लगा हुआ है । प्रतिभा एक पीढ़ी से दूसरे से गुजरता है। यह एक त्रासदी ही कही जाएगी की आज की यवा पीड़ी इस धंदे को अपना नहीं पा रही है, जाहिर तौर पे ये काफी मेहनत वाला काम है एवं कढ़ाई का काम काफी जियादा समय और मेहनत की मांग करता है। 

इस की एक वजह ये भी है की मेहनत का मूल्य किये गए काम के अनुसार नहीं मिलता जो युवाओं को इस पेशे से दूर ले कर जा रहा है।

चित्र: पंजाब, भारत में हाथ से बने जूते जो परम्परिक भारतीय सूटों के साथ डाले जाते हैं, विशेष रूप से शादिओं या किसी अवसर पर जश्नप्रीत


हरमीत संधु Vox Orbis, 2015

Sandal Jepit
Footwear

Foto: Sandal jepit, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Wittyben/Flickr

Esther Tanuadji

Mulai dari anak kecil, dosen, hingga presiden, sandal jepit tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan bisa ditemukan di setiap rumah.  Namun, kini sandal jepit di Indonesia memiliki kisah yang lebih mendalam. 

Sejak tahun 2012, sandal jepit telah menjadi simbol ketidakadilan.  Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dipukuli habis-habisan oleh petugas kepolisian karena mencuri sandal jepit dan dihukum penjara selama 5 tahun.  Sementara itu, petugas tadi hanya dihukum selama 7 hari.  Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun memprakarsai tindakan solidaritas dengan cara mengumpulkan 600 pasang sandal jepit lalu mengirimnya ke Mabes Polri.   

Foto: Sandal jepit, in Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Adam Sundana/Flickr

Kisah lain tetang sandal jepit datang dari seorang dosen yang bertandang ke kantor imigrasi Jogjakarta.  Bukannya mengenakan sepatu rapi, dosen ini mengenakan sepasang sandal jepit.  Petugas imigrasi menolak untuk mengadakan wawancara yang sudah dijadwalkan karena dosen tersebut dianggap berpakaian kurang sopan.  Mendapat perlakuan seperti itu, dosen ini pun lantas melaporkannya ke pihak Ombudsman.  Baginya, sandal jepit tidak ada hubungannya dengan wawancara tersebut.  Pada akhirnya kantor imigrasi Jogjakarta mengonfirmasikan bahwa dengan alasan etika, mereka telah menetapkan kebijakan yang melarang sandal jepit digunakan saat berkunung ke kantor mereka.

Semasa pemerintahan Presiden Gus Dur, sandal jepit pernah diizinkan untuk memasuki Istana Negara.  Sebelum menjadi Presiden, Gus Dur adalah pemuka agama Islam yang berpengaruh.  Dalam sebuah kesempatan, ada sejumlah kyai dari Jawa Timur yang mengunjunginya di Istana dengan mengenakan sarung dan sandal jepit saja.  Sekalipun awalnya dilarang, merekapun akhirnya diizinkan untuk memasuki Istana mengenakan sandal jepit. 


Esther Tanuadji untuk Vox Orbis, 2015

Indonesian Flip-Flops
Footwear

Photo: Flip-flops, Medan, North Sumatra, Indonesia. Wittyben/Flickr

Esther Tanuadji

From boys, to lecturers, to presidents, the flip-flop cannot be set apart from Indonesian life and can be found in every household. However, nowadays, the flip-flop has a set of different stories in Indonesia.

Since 2012, the flip-flop has become a symbol of injustice in Indonesia. A 15-year-old boy was thoroughly beaten by a police officer for stealing a pair of flip-flops and sent to prison for 5 years. The officer was only jailed for 7 days. The Indonesian Child Protection Commission started a solidarity action; they collected 600 pairs of flip-flops and sent them to the Headquarters of the Indonesian National Police.

Photo: Flip-flops in Bekasi, West Java, Indonesia. Adam Sundana/Flickr

Another story of the flip-flop comes from an Indonesian lecturer who visited an immigration office. Instead of formal shoes, he wore a pair of flip-flops. The officer refused to conduct the scheduled interview because the lecturer was considered to be wearing improper attire. The lecturer reported this to the Jogjakarta Ombudsman. For him, flip-flops were irrelevant to his interview. The Jogjakarta immigration office clarified that, for “ethical reasons” it is their policy to stop people wearing flip-flops from entering their office.

During the administration of Gus Dur (from 1999-2001), a former president of Indonesia, flip-flops were even allowed to enter the Indonesian State Palace. Prior to becoming a president, Gus Dur was an influential Islamic leader. On occasion, some kyai (Islamic clerics) from East Java visited Gus Dur in the Palace, wearing sarongs and flip-flops. Though banned at first, they were allowed to enter the istana (the state palacewearing their flip-flops.


Esther Tanuadji for Vox Orbis, 2015

Jutti: The Most Popular Footwear in the Punjabi Community
Footwear

Photo: Traditional Jutti feature intricate embroidery and bold colors. Richa Yadav/Flickr

Harmeet Sandhu

Punjabi Jutti is a famous type of footwear for Punjabi Community, especially in Northern Indian regions and adjoining areas. This traditional footwear is a trademark of my town, Malout, from where it is exported across the globe, especially for Punjabi diaspora.

Royal families and  wealthy Punjabis traditionally wore this ethnic shoe. They used to wear variants, rich in golden threads and colorful beads. These variants are even popular today and have become competition to the modern shoes industry in India.

Photo: Jutti, handmade shoes from Punjab, India, are worn with traditional Indian clothing, especially at celebrations and weddings. Jashanpreet

Handcrafted Jutti are very famous among rural folks and are gradually becoming a symbol of fashion given to ease of comfort, extensive embroidery, in real gold and silver thread, with charming appeal.

Malout boasts a large number of home-based shops from where the footwear reaches every nook and corner of Punjab and even abroad. People visit my hometown just to purchase Jutti for their children or relatives as a token of love, which is presented to them on special occasions or festivals. And, no marriage function is deemed complete in Punjabi wedding ceremonies unless Punjabi Jutti are worn.

People engaged in shoemaking in Punjab hail from the poor class of society. Talent has been passed from one generation to the next. But, the youngsters of this generation are not readily accepting the profession, apparently because of the hard work involved, tough embroidery work in the manufacturing process, and the modest living one can make from this trade.


Harmeet Sandhu for Vox Orbis, 2015

Geliebte Gummilatschen
Footwear

Foto: Gummistiefel und flip-flops. Eva Nagel

Eva Nagel

Welche Sorte von Schuhwerk ist in Neuseeland am beliebtesten?

Diese Frage ist einfach zu beantworten. Gummistiefel und Flip-Flops liegen ganz vorne im Trend, wenn es um die von Neuseeländern bevorzugte Schuhbekleidung geht.

Es ist wenig verwunderlich, dass Neuseeländer wasserfestes und legeres Schuhwerk bevorzugen. Es regnet viel in Neuseeland- deshalb ist es so grün. Andererseits bedeutet dies aber, dass es man häufig durch den Matsch laufen muss. Bei Gummistiefeln und Flip-Flops ist das kein Problem. Man nimmt einfach den Gartenschlauch, spritzt die Schuhe ab und schon sind sie wieder wie neu.

In Neuseeland heißen Flip-Flops übrigens Jandals. Der Begriff Jandal wurde von der Firma Skellerup, einem in Neuseeland ansässigen Hersteller für industrielle und landwirtschaftliche Gummiartikel, markenrechtlich geschützt und ist eine Abkürzung von Japanese Sandal, was so viel wie japanische Sandale bedeutet. Kiwis tragen ihre geliebten Gummilatschen das ganze Jahr über, in jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Mit Kiwis meine ich hier nicht die flugunfähigen, eiförmigen Vögel, die in Neuseeland beheimatet sind. Der Begriff Kiwi ist nämlich auch eine Bezeichnung für einen Einwohner Neuseelands. Jandals sind ein fester Bestandteil der neuseeländischen Garderobe und werden zu allen Gelegenheiten getragen, ins Büro, in den Supermarkt und zum Strand.

Ebenso beliebt sind Gummistiefel. Abgesehen davon, dass sie zur Berufskleidung von Bauern, Gärtnern und Fischern gehören, findet man Gummistiefel bei jeder neuseeländischen Familie. Sie stehen meistens vor der Haustür, weil sie entweder dreckig sind oder nass oder auch beides zugleich.

Natürlich sieht man auch feine Lederschuhe, hochhackige Stöckel und ab und zu ein paar Birkenstocksandalen. Trendige Sportschuhe, die besonders bei Jugendlichen und Frauen mittleren Alters beliebt sind, gibt es ebenfalls.

Es sind jedoch Jandals und Gummistiefel, die inzwischen als beliebtestes Schuhwerk in Neuseeland einen Kultstatus genießen.


Eva Nagel für Vox Orbis, 2015

Gumboots and Jandals
Footwear

Photo: Gumboots and jandals. Eva Nagel

Eva Nagel

What is the most popular footwear in New Zealand?

The answer is easy: It is gumboots and jandals.

It is not surprising that practical footwear, both waterproof and casual, is popular with New Zealanders. It rains a lot in New Zealand—that’s why it is so green. On the downside, things can get pretty muddy. This is not a problem if you wear jandals or gumboots—a quick hose-off and your shoes look like new again.

The word “jandal” is an abbreviation of “Japanese sandal” and was trademarked by Skellerup, a New Zealand-based manufacturer of industrial and agricultural rubber products. Of course, people in other countries wear jandals, too. However, outside of New Zealand, jandals are referred to as flip flops, thongs, slops, slides or step-ins. Kiwis—no, not the flightless, egg-shaped birds that are native to New Zealand; Kiwis, as in New Zealanders—wear their jandals all year round, irrespective of season and weather. Kiwis wear their jandals to work, to the supermarket and to the beach; they pretty much live in them.

A close runner-up to the jandal is the humble gumboot. Worn by old and young, and obligatory footwear for farmers, gardeners and fishermen, gumboots are found in every New Zealand household. They are mostly kept outside on the porch, as they are, generally, either muddy, wet, or both.

Sure, you also see nicely polished leather shoes, high heels or the odd Birkenstock. There is an assortment of trendy canvas shoes, such as Converse and Vans, mostly favoured by youths and middle-aged women.

However, it is jandals and gumboots that have become something of a cultural icon in New Zealand.


Eva Nagel for Vox Orbis, 2015

Das Wunder der Birkenstocks
Footwear

Foto: Miriam Kossmann protzt komfortabel und stilvoll Birkenstocks. Miriam Kossmann 

Miriam Kossmann

In meinem Heimatland Deutschland ist die Marke  “Birkenstock” wohl bekannt dafür, qualitative hochwertige und sehr bequeme Schuhe  anzubieten. Ein Paar Birkenstocks sind zwar nicht immer passend für jede Gelegenheit, da es sich normalerweise um flache Schuhe handelt, zumeist offene Sandalen, die aus Leder und Kork bestehen, aber sie sind defitiv die beste Option für die Freizeit, denn du kannst spüren, wie Deine Füβe sich entspannen nach einem langen Tag auf Absätzen. Das is wie auf Wolken gehen!

Warum ist das so ? Die Grundidee der Firma war es orthopädische Schuhe mit flexiblem Fuβbett zu schaffen, welche die Füβen dabei unterstützt, den ganzen Tag lang das Körpergewicht zu tragen und sie dabei fit hält. Die erste Herstellung für flexible Schuheinlagen der Marke stammt aus dem Jahre 1896, und wurde über ein Jahrhundert lang weiterentwickelt und auch noch heute täglich verbessert.

Die Firma hat auch Untermarken entwickelt, wie z. B. Professional, Papillio, Birkis, Alpro Kids etc., um damit ein gröβeres Angebot für verschiedene Kunden-Segmente zu haben  und die Schuhgröβen berücksichtigen auch unterschiedliche Fuβ-Weiten. Man kann auch Einlagen für normale Schuhe kaufen, aber es lohnt sich immer in mindestens ein Paar authentische Birkenstocks zu investieren.

Wenn du also gerne läufst oder Probleme hast, lange Strecken zu gehen oder stehend oder gehend arbeitetest, kann ich nur empfehlen ein oder zwei Paar zu kaufen. Deine Füβe werden gleich den Unterschied spüren und jedesmal dankbar sein, wenn du sie anziehst


Miriam Kossmann für​ Vox Orbis, 2015

The Wonder of Birkenstocks
Footwear

Photo: Miriam Kossmann shows off her collection of comfortable and stylish Birkenstocks. Miriam Kossmann

Miriam Kossmann

In my home country of Germany, the Brand “Birkenstock” is well known for offering high quality and very comfy shoes. A pair of Birkenstocks may not always be the most adequate for all occasions, as they usually are flats and mostly open sandals made out of leather and cork, but they are definitively the best option for your spare time, as you can feel your feet relax after a long day in high heels. It’s like walking on clouds!

Why is that? The basic idea of the company was to create orthopedic shoes with a flexible foot bed that would support the feet in their day-long task to carry the weight of the body, and keeping them fit. The first production of flexible inlays for shoes of the brand is dated from 1896, and has developed over a century and still is improving every day.

The company has also developed sub-brands such as Professional, Papillio, Birkis, Alpro Kids etc. in order to offer a greater variety to different segments of clients and shoe size options of width. You can also buy inlays for your normal shoes, but it’s always worth investing on at least one pair of authentic Birkenstocks.

So if you enjoy walking a lot, have trouble walking long distances, or work the whole day standing or walking around, I can recommend buying a pair or two. You will feel the difference immediately and your feet will be thankful every time you put them on.


Miriam Kossmann for Vox Orbis, 2015